Privacystatement

Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement Lekker Thuis maaltijdservice B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, hierna verder te noemen “Lekker Thuis” stelt uw bezoek aan haar website zeer op prijs. De spelregels voor het gebruik van onze website hebben wij neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden en wij verzoeken u vriendelijk hiervan goede kennis te nemen.

Gebruiksvoorwaarden
Op de toegang tot en het gebruik van de website www.lekker-thuis.nl zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de website te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Informatie
Lekker Thuis heeft alle informatie op de website zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Lekker Thuis geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op haar website dan ook. Lekker Thuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar website en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op haar website aanwezige informatie. Lekker Thuis is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van haar website kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Lekker Thuis geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via haar website toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot haar website. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Lekker Thuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites. Lekker Thuis streeft ernaar haar website continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat haar website om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De website kan door Lekker Thuis tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Privacybeleid
Lekker Thuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u op de website een bestelling plaatsen,een vraag of klacht melden. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw adresgegevens, leggen wij vast. Deze gegevens worden alleen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van uw bestelling en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Het bestand waarin uw adresgegevens zijn opgeslagen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Cookies
De website maakt gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Als u online maaltijden bestelt gebruikt de website een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Wij zullen deze informatie niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Daarnaast maakt de website maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website.

Informatie die Google verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Lekker Thuis kan dus niet zien welke individuele bezoekers welke bezoeken aan haar website aflegden. Lekker Thuis gebruikt de anonieme statistieken om te bepalen welke delen van de website u het meest interessant vindt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat die pagina’s duidelijk vindbaar zijn. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Lekker Thuis heeft echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan uw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. De cookies die op worden opgeslagen blijven bewaard totdat u ze zelf verwijderd.

Intellectuele eigendom
Lekker Thuis is eigenaar van de website. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij Lekker Thuis maaltijdservice B.V.

Conversie
De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot
Lekker Thuis maaltijdservice
Lemelerbergweg 47
1101 AM Amsterdam
Of via het contactformulier.